Man Pages

pbmtoicon(1) - phpMan pbmtoicon(1) - phpMan

Command: man perldoc info search(apropos)  


Pbmtoicon User Manual(0)               Pbmtoicon User Manual(0)NAME
    pbmtoicon - convert a PBM image into a Sun icon


SYNOPSIS
    pbmtoicon [pbmfile]


DESCRIPTION
    This program is part of Netpbm(1).

    pbmtoicon reads a PBM image as input and produces a Sun icon as output.


SEE ALSO
    icontopbm(1), pbm(1)

AUTHOR
    Copyright (C) 1988 by Jef Poskanzer.netpbm documentation      31 August 1988    Pbmtoicon User Manual(0)